CUID ร่วมหารือคณะทำงาน Korat Smart City เพื่อไปสู่ส่วนงานย่อย Korat Zero Waste City

CUID ร่วมหารือคณะทำงาน Korat Smart City เพื่อไปสู่ส่วนงานย่อย Korat Zero Waste City

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมคณะทำงานกลุ่มย่อยภายใต้กรอบแนวคิด Korat Smart City เพื่อไปสู่ Korat Zero Waste City โดยมี คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานในที่ประชุม และการขับเคลื่อนหลักของคุณนราทร ธานินพิทักษ์  อุปนายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการคณะกรรมการ Korat Smart City หมู่บ้านเวนิสปาร์ค กลุ่มผู้ประกอบการีไซเคิล และเทศบาลนครนครราชสีมา หารือแนวทางการสร้าง Platform การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะให้กับเมืองโคราช

ทั้งนี้ได้แนวทางการพัฒนา Platform เบื้องต้น 6 ประเด็น

  • การพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการไปสู่ Korat Zero Waste เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดต่างประเทศ และเมืองอื่น ๆ ของประเทศไทย
  • การร่วมมือกับเทศบาลนครนคราชสีมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะของเมืองโคราช
  • การออกแบบขอบเขตของ Platform และแนวทางการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
  • การขับเคลื่อนโดยกำหนดให้สำนักบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและสังเคราะห์ฐานข้อมูล
  • การพัฒนาเวบไซค์และเคมเปญทางสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระดับชาวเมืองโคราชร่วมกัน และ
  • การพัฒนาโครงการนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีพื้นที่เป้าหมายจากการร่วมมือของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเมืองโคราช

นราทร ธานินพิทักษ์ 

อุปนายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา

บรรยายการประชุม

Comments

comments