CUID ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์

CUID ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ที่ปรึกษา บริษัท ออโรส จำกัด เป็นตัวแทนกรมฯ ในการดำเนินการครั้งนี้

ทั้งนี้ CUID ได้ทำ MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการวางแผนและพัฒนาเมืองสุรินทร์ ซึ่ง ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก บรรยายให้กับกลุ่มผู้บริหารและตัวแทนคนในพื้นที่ ทั้ง 21 ตำบล ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์เป็นพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ นอกจากนี้ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลโครงการฯ ได้ออกแบบกระบวนการรวบรวมข้อมูล และสังเกตการณ์เพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาการประชุมครั้งนี้

กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องในโครงการฯ รับทราบรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินโครงการฯ 2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมือง ตลอดจนบทบาทของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเมืองสุรินทร์ และการดำเนินการในครั้งนี้ และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับรายตำบลทั้ง 21 ตำบล เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาพื้นที่ การสร้างวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาเชิงพื้นที่ การดำเนินการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 7 ตำบล ในช่วงวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชพฤษ โรงแรมทองธารินทร์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตามลำดับ โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จะนำไปพิจารณาควบคู่กับผลวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญอีก 12 แขนงวิชา เพื่อนำไปสู่แนวคิดเบื้องต้นของการวางผังเมืองสุรินทร์ และขั้นตอนต่าง ๆ

และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรี นิรันด์ ดุจจานุทัศน์ และ พรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ เป็นประธานในการประชุมฯ แต่ละกลุ่ม โดยมีนางสาวธิตยาพัฐ ปภาชาง หัวหน้าส่วนผังเมืองรวมที่ 6 สำนักผังเมืองรวม เป็นผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รายงานโครงการ และได้รับการประสานสนับสนุนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นสำคัญ

โครงการฯ ครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัท ออโรส จำกัด และ บริษัท ออทราน จำกัด นอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแนวหน้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมในการขับเคลื่อนอีกด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.surin.audin.co.th

 

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

 

Comments

comments