About us

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศมีบทบาทในการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน กลยุทธ์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง การพัฒนาองค์ความรู้และบริบทต่าง ๆ ของเมือง การสร้างเครือข่ายภาคีของการพัฒนา อบรมเพื่อการพัฒนาให้บุคคลกรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนาเมืองและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้วิทยาการสารสนเทศขั้นสูง ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับต่อความต้องการ


คณะที่ปรึกษา

 • จุฬาลักษณ์ พลเสนา (ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน)

คณะทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข (ผู้อำนวยการ CUID) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
 • ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (รองผู้อำนวยการ CUID) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ เหมืองทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและผังเพื่อการพัฒนาเมือง
 • ดร.วศิน ตรีสินธุรส ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร

ลักษณะงาน

แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

 • Urban Informatics and Development (UI)
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Infrastructure Development (ID)
 • Water Resource Management (WRM)
 • Measurement and Evaluation (ME)