การอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมซิตี้พาร์ท ช่วงวันที่ 19-23 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ได้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจากกลุ่มอาจารย์สาขาวิศวกรรมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ เหมืองทอง และสาขาการจัดการผังเมือง ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ซึ่งบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนฝึกงานให้กับกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

บรรยากาศ workshop การอบรมเชิงเทคนิคแผนที่ภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา

โพสต์โดย Center of Urban Informatics and Development บน 20 มีนาคม 2018

การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอยุธยา #qgis

โพสต์โดย Center of Urban Informatics and Development บน 20 มีนาคม 2018