คอร์สสอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติกับโปรแกรม SPSS