สถานที่อบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL Park)

อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา