คอร์สสอนการออกแบบโครงสร้างอย่างวิศวกรมืออาชีพกับโปรแกรม ETABS

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบโครงสร้างอย่างวิศวกรมืออาชีพกับโปรแกรม ETABS®

Module 1 : คอร์สสำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม ETABS®

Module 2 : คอร์สสำหรับการออกแบบอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL Park)

อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา Google MAP Location

ชั้นเรียนเล็กรับจำนวนจำกัด

ตรวจสอบกำหนดการอบรมรอบต่อไป

บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 10 ปี

 

ดร.อำนาจ คำพานิช (สย.8790)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท โพสเท็คพรีสเตรสซิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 15 ปี

ดร.วีรพันธ์ุ เจียมมีปรีชา (สย.12244)

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 10 ปี

หลักการและเหตุผล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงในปัจจุบันถือว่ามีความทันสมัย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานสำหรับวิศวกรโยธาและโครงสร้าง ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม ETABS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากค่าย CSI Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับความนิยมอย่างสูงจากวิศวกรไทยและทั่วโลก เพราะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้วิเคราะห์และออกแบบได้ทั้งโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้าง มีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม ETABS ได้อย่างถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทางศูนย์ CUID ได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่วิศวกรเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 3 Modules คือ Module 1 สำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม ETABS Module 2 สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม ETABS เพื่อใช้งานในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง Module 3 สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม ETABS ขั้นสูง เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้โปรแกรม รวมทั้งพื้นฐานที่ถูกต้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ศูนย์ CUID ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 15 ชั่วโมง (อบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์มาก็ได้)
 2. อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ
 3. คู่มือการการอบรมพร้อมกระเป๋าที่ระลึก
 4. วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 5. พิเศษสุด “อบรมแล้วไม่เข้าใจทำตามไม่ได้ สามารถเรียนซ้ำคอร์สเดิมได้ฟรี”

เนื้อหาการอบรมและความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

Module 1 : คอร์สสำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม ETABS

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น

1. แบบจำลองโครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ETABS โดย ดร.วีรพันธ์ุ เจียมมีปรีชา

 • ระบบพิกัดแกนและการกำหนดเครื่องหมาย
 • ประเภทของโครงสร้าง (Beams / Trusses / Frames)
 • ประเภทของชิ้นส่วน (Bars / Beams / Frames / Membranes / Plates / Shells)
 • ประเภทของจุดต่อและฐานรองรับ
 • การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติและ 3 มิติ

2. เทคนิคการใช้งานโปรแกรม ETABS โดย ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา

 • แนะนำเมนูและฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม ETABS
 • การเลือกใช้แบบจำลองที่มีมาให้จากโปรแกรม ETABS
 • การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ
 • การกำหนดหน้าตัดชิ้นส่วนโครงสร้าง พื้น คาน และเสา แบบต่างๆ
 • การกำหนดหน้าตัดชิ้นส่วนโครงสร้างโดยใช้คำสั่ง Section Designer
 • การกำหนดประเภทของแรงและการรวมแรงตามมาตรฐานการออกแบบ

3. ปฏิบัติการจำลองโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS โดย ดร.อำนาจ คำพานิช

 • การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง พร้อมเทคนิคการแก้ไข
 • การสร้างแบบจำลองโดยใช้ตาราง (Gridline method)
 • การใส่ชิ้นส่วนเสา คาน และพื้น รวมทั้งการแบ่งชิ้นส่วนย่อยของพื้น
 • การใส่แรงและน้ำหนักบรรทุก
 • การกำหนดฐานรองรับและการปลดแรง (Member Release)
 • การคัดลอกและแก้ไข ชิ้นส่วนโครงสร้างและพื้นแต่ละชั้น
 • การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง พร้อมเทคนิคการแก้ไข

4. ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS โดย ดร.อำนาจ คำพานิช

 • การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS และการดูผลการวิเคราะห์
 • การออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS และการดูผลการออกแบบ
 • การทำรายการคำนวณ

Module 2 : คอร์สสำหรับการออกแบบอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: การใช้งานโปรแกรม ETABS พื้นฐานสำหรับอาคารและมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กเบื้องต้น

1. พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงลมและแผ่นดินไหว โดย ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา

 • หลักการการวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงลม
 • หลักการการวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

2. เทคนิคการสร้างแบบจำลองอาคารสูงโดยใช้งานโปรแกรม ETABS โดย ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา

 • การสร้างแบบจำลองอาคารสูงจากไฟล์ AutoCad
 • การใส่ชิ้นส่วนเสา คาน พื้น และผนัง
 • การแบ่งชิ้นส่วนย่อยของพื้นและผนัง
 • การใส่ช่องเปิดสำหรับพื้นและผนัง
 • การกำหนดประเภทของผนัง Pier และ Spandrel
 • การกำหนด Rigid Floor Diaphragms และ Semi-Rigid Floor Diaphragms
 • การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง พร้อมเทคนิคการแก้ไข

3. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลมโดยใช้โปรแกรม ETABS โดย ดร.อำนาจ คำพานิช

 • การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลมโดยใช้โปรแกรม ETABS และการดูผลการคำนวณ
 • การทำรายการคำนวณ

4. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวโดยใช้โปรแกรม ETABS โดย ดร.อำนาจ คำพานิช

 • การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวโดยใช้โปรแกรม ETABS และการดูผลการคำนวณ
 • การทำรายการคำนวณ

อัตราค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,000 บาท พิเศษเพียง 4,500* บาท/โมดูล/ท่าน

*ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

สมัครลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบกำหนดการอบรมรอบต่อไป

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขบัญชี 985-7-95665-3
กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: training@cuid.in.th หรือ Line ID: @cuid แล้วรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียน

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับข้อความตอบรับทาง Email หรือ Line เท่านั้น


บรรยากาศสถานที่อบรม

บรรยากาศการอบรม

อำนวยการอบรมโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Hotline : 091 828 0696 หรือ Line ID : @cuid


Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *