คอร์สสอน RC-Design (Strength Design Method) สำหรับการเลื่อนชั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกต์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีกำลัง)

สำหรับการเลื่อนชั้นเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา

วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 17.30 น.

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมจากเดิม “โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช”

เป็น ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 12 สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL Park) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แผนที่สถานที่จัดอบรมใหม่ >> Google MAP Location

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน

หนังสือเชิญหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

กำหนดการอบรม

 

 

 

อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประสบการออกแบบอาคารสูงมากกว่า 15 ปี

 

ดร.อำนาจ คำพานิช (สย.8790)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท โพสเท็คพรีสเตรสซิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 15 ปี

ดร.วีรพันธ์ุ เจียมมีปรีชา (สย.12244)

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 10 ปี

หลักการและเหตุผล

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method, SDM) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเหล็กเสริมและคอนกรีตในปัจจุบันสามารถรับแรงได้สูงส่งผลทำให้การออกแบบโดยวิธีกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิในปัจจุบันแทบจะไม่มีการออกแบบโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานแล้ว รวมไปถึงในบางมหาวิทยาลัยแทบจะไม่ได้สอนวิธีหน่วยแรงใช้งานแล้ว แสดงให้เห็นว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานจะได้รับความนิยมลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง นอกจากวิศวกรรุ่นเก่ายังคงนิยมใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานอยู่

ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ มีความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง และเป็นพื้นฐานในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทางศูนย์ CUID ได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่นายช่างและวิศวกรโยธาเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตรงตามหลักวิชาการสำหรับการสอบเลื่อนชั้นเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธาต่อไป  อนึ่งเพื่อการอบรมในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ทางศูนย์ CUID จึงได้เน้นการเรียนภาคปฏิบัติโดยได้จำลองวิธีการออกแบบจริงตั้งแต่การจัดทำ Framing Plan ไปจนถึงขั้นตอนการจัดเตรียมรายการคำนวณเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต รวมไปถึงหลักการพื้นฐานสำหรับการออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับอาคารสูงและก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. วิศวกรโยธา/นายช่าง ระดับภาคีที่ต้องการเลื่อนชั้นเป็น สย.
 2. วิศวกรโยธา/นายช่าง ระดับสย. ที่ต้องการความรู้ด้านการออกแบบด้วยวิธีกำลัง
 3. ผู้รับเหมา
 4. นิสิต/นักศึกษา
 5. ผู้ที่สนใจการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. คอร์สอบรมระยะเวลา 15 ชั่วโมง (อบรมในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใกล้เซนทรัล นครราชสีมา)
 2. อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ
 3. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด และหนังสือการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก: วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง โดย ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา มูลค่า 550 บาท 1 เล่ม
 4. วุฒิบัตรผ่านการอบรม

เนื้อหาการอบรม

1. วิธีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยวิธีประมาณ ตอนที่ 1

 • พื้นฐานการจำลองโครงสร้าง
 • การวิคราะห์โครงสร้าง
 • หลักการวิเคราะห์และออกแบบพื้นและบันได
 • หลักการวิเคราะห์และออกแบบคาน

2. เทคนิคและปฏิบัติการเขียน Framing Plan

 • การเขียน Framing Plan สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ปฏิบัติการเขียน Framing Plan สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ปฏิบัติการการออกแบบพื้นและบันได
 • ปฏิบัติการการออกแบบคาน

3. วิธีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยวิธีประมาณ ตอนที่ 2

 • หลักการวิเคราะห์และออกแบบเสา
 • หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานราก
 • ปฏิบัติการการออกแบบเสาและฐานราก

4. **พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวและแรงลม **

 • หลักการเบื้องต้นในออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวและแรงลม
 • การจัดทำรายการคำนวณเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

อัตราค่าลงทะเบียน

ชำระเงินก่อน 15 สิงหาคม 2561 เพียง 2,900* บาท/ท่าน

อัตราปกติ 3,500* บาท/ท่าน

*ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

 

 

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขบัญชี 985-7-95665-3
กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: training@cuid.in.th หรือ Line ID: @cuid แล้วรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียน

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับข้อความตอบรับทาง Email หรือ Line เท่านั้น

ชมบรรยากาศสถานที่อบรม

อำนวยการอบรมโดย

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Hotline : 091 828 0696 หรือ Line ID : @cuid